5 eenvoudige uitspraken over Gegalvaniseerde tackernagels Uitgelegd

218 Een configuratie over een weekprogrammering start/stop/gewenste temperatuur per verwarmingszone (en begint/stop voor een produktie van sanitair lauw water ingeval daar een boiler kan zijn geïnstalleerd) Een vakantiemodus zorgt voor extra besparingen gedurende afwezigheden doordat in deze modus een warmtepomp slechts op een minimumniveau draait Dit switchen over de verwarmingsmodi per zone Een aanvullende verwarmingsketel die op intelligente handelwijze afwisselend is ingeschakeld in functie aangaande de 3 regelmodi Dit automatische droogprogramma voor vloeren door ons progressieve, stapsgewijze temperatuurstijging en -daling ten opzichte van de vaste starttemperatuur betreffende dit water. Deze modus mag op elk moment worden stopgezet.

188 Afmetingen *432*180mm Afloopgarnituur met overloopbuis en reukafsluiter is bestand anti water tot 95 C en bestaan uit hittebestendig polypropyleen (PP), diameter 40 mm, met te sluiten op PE-afvoerleidingen. Afvoerplug (volgens NBN EN 274): roestvast staal ofwel verchroomd messing, voorzien over een uitneembare korf uit geperforeerd roestvast staal, met dichtingring. De gootstenen worden ingewerkt in de werkbladen en bevestigd betreffende bijzondere klemhaken (summier teneinde de 30 cm). Het uitzagen ofwel uitsparen met een opening in dit werkblad kan zijn in de verkoopprijs inbegrepen (het werkblad zelf kan zijn inbegrepen in een rubriek keukenmeubilair).

226 geraken de ventilatiedebieten vriendelijk in functie aangaande de gemeten CO2-geconcentreerdheid en de luchtvochtigheid. De sensoren zijn vanhetzelfde merk zodra een WTW-unit. Opstelling en connectie in overeenstemming met de plannen, de bijgeleverde principeschema s, de voorschriften aangaande een leverancier. De unit wordt trillingsvrij gemonteerd. Toepassing In overeenstemming met idee en meetstaat ventilatieventielen & -roosters - doorgaans Dit betreft de bezorging, plaatsing en bedrijfsklare verbinding aangaande een ventilatieventielen en roosters wegens aanvoer aangaande verse lucht ofwel afvoer over bedorven lucht. In overeenstemming met hun respectievelijke inzet in het ventilatiesysteem zorgen ze een verzorgde afwerking en/ofwel regeling. Alle bevestigingen, verbinding op een ventilatiekanalen, inbouw in wanden en/ofwel valse plafonds, alsook het maken en afwerken over een nodige wand- en/of plafonddoorgangen bestaan in een eenheidsprijs begrepen. Er is vanwege een bestelling over de roosters, bij dit indienen van de technische fiches, een roostersstaat ingediend betreffende minimale vermelding over Merk rooster Type rooster Lokaal + nr Debiet Drukval Uitblaassnelheid.

97 materialen spouwankers PM De spouwankers worden beschreven onder artikels betreffende hoofdstuk twintig Metselwerk. Er worden minimaal 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer gaat na ofwel verdere spouwankers ieder m² moeten voorzien worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te mogen opvangen voor bijzonder grote spouwbreedtes. De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen drinkwater tot behalve wordt afgeleid materialen waterkering PM De nodige vochtkeringen in het gevelmetselwerk anti opstijgend vocht en vanwege een afvoer met regenof condensatiewater. Meting aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, vanwege zover die verenigbaar bestaan betreffende NBN EN 13967, een voorschriften over een fabrikant, een aard over de toepassing en de voorgeschreven metselwerkmaterialen. De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen en zouten die aanwezig mogen bestaan in een gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Ons staal van alle aangewende waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd met een ontwerper. Overal daar waar benodigd geraken waterdichte lagen aangebracht anti opstijgend vocht en wegens een afvoer over neerslag- ofwel condensatiewater. Het gebeurt overeenkomstig een regels van echt meesterschap en/ofwel overeenkomstig aanduiding op uitstippelen ofwel detailtekeningen. Een waterkeringen geraken alsmaar over een volledige dikte betreffende de muren voorzien.

55 werfcondities nazorg PM Een aannemer verbindt zichzelf ertoe teneinde de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in uitstekende staat te houden tot met een voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. geraken voorzien veiligheidsvoorschriften meestal PM De aannemer neemt op bestaan verantwoordelijkheid al die nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende het ganse verloop aangaande de werken de veiligheid te waarborgen met zijn medewerkers en aangaande alle op een werf toe te laten mensen. Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen met alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop dit veiligheids- & gezondheidsplan betrekking bezit. Materialen en uitvoering Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften betreffende: een Codex over het welzijn op het werk een welzijnswet over 04/08/1996 het KB aangaande 25/01/2001 betreffende tijdelijke ofwel mobiele bouwplaatsen, en hoofdhaar wijzigingen een nog geldende voorschriften aangaande het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) een verschillende publicaties betreffende dit Nationaal Actiecomité wegens een Veiligheid en hygiëne in dit Bouwbedrijf (NAVB).

DESIGN Een voorzijde kan zijn waarneembaar aan de afgeronde en brede warmwaterkanalen welke ons ononderbroken profiel vormen. De radiator is voorzien met ons fabrieksmatig voorgemonteerd bovenrooster en 2 zijbekledingen. De aanvoerbuis kan zijn geïntegreerd in een Portiersgebouw containerpark Boom 207

51 die in overeenstemming met de documenten tegen prijslijst geraken uitgevoerd en die worden voorafgegaan ofwel gevolgd door de vermelding VH ofwel Vermoedelijke Hoeveelheid. Enkel die werken en artikels welke uitdrukkelijk ingeval vermoedelijke hoeveelheid bestaan geregistreerd in het bestek aankomen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden dienen te voorafgaandelijk aangevraagd geraken aan een opdrachtgever. Ze zullen na uitvoering verrekend geraken op fundering aangaande een opgegeven eenheidsprijzen. Een aannemer legt alle nuttige bewijzen vanwege teneinde de passende hoeveelheden te peilen. Een opmeting gaat gebeuren op initiatief met een aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar bestaan, in dit bijzijn aangaande een architect en/ofwel een afgevaardigde betreffende dit Bestuur. VERREKENINGEN TENGEVOLGE Aangaande WIJZIGINGEN Gedurende Een UITVOERING Aangaande DE WERKEN - VA2 Elke wijziging, toevoeging of weglating met werken dien in principe worden vermeden. Zo zeker essentieel bestaan zij het voorwerp met ons verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld vóór de uitvoering met een werken en bij opschortende voorwaarde over goedkeuring door de bouwheer aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM In dit bestek is wegens verschillende materialen en/of systemen geëist het ze bezitten over ons merk over overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG ofwel ons gelijkwaardig keuringsattest. Een producten waarvoor een merk betreffende overeenkomstigheid BENOR ofwel ons technische goedkeuring ATG bestaat, of welke dit voorwerp uitmaken aangaande ons kwaliteitscontrole gedurende de fabricage via ons door een overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van een proeven vanwege voorafgaande technische keuring. Een aanbestedende overheid behoudt zichzelf nochtans het recht vanwege om, in geval betreffende twijfel, op haar onkosten tot een volkomen of een deel betreffende een keuringsproeven over te gaan; de gevolgen aangaande die proeven kunnen worden meegedeeld met de instelling belast betreffende het toekennen over dit merk BENOR of ATG ofwel betreffende een kwaliteitscontrole website betreffende het desbetreffend product.

De beugels mogen ook niet verdere dan 200 cm uit elkander staan en op maximum 30 cm met weerszijden van elke verbinding. DOORVOEREN Nauwelijks enige buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht geraken. De doorvoeren zijn zo voorzien het zettingen een buis niet kunnen belasten. Voor doorgangen via muren of platen worden een leidingen vrij aangebracht. De nodige aanpassingswerken, het vervaardigen van gaten, het dichten van een openingen tussen de buizen en de gaten met ons passend elastisch materiaal of een plastisch blijvende mortel, zijn inbegrepen. Doorgangen doorheen bouwdelen dienen te na afwerking met dezelfde prestaties (waterdichtheid, brandveiligheid, stabiliteit, luchtdichtheid, ) voldoen wanneer de prestaties gesteld aan deze bouwdelen. Doorgangen doorheen balken mogen enkel plaatsvinden in overleg betreffende dit bestuur en de stabiliteitsingenieur. LEIDINGTRACE - HELLING Dit leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, overeenkomstig de aanduidingen op de riolerings- en/of grondplannen. De geschikte peilen met de riolering moeten in aanwezigheid over dit bestuur correct worden uitgepast in functie van een vereiste helling, het uitpassen vangt steeds met bij het laagste issue. De rioleringsbuizen geraken gelegd met een minimale en constante helling, waarbij een diameter met een buis in verhouding tot een helling en het af te voeren volume ons minimale afwateringssnelheid over 0,60 m/sec. en ons maximale snelheid over 2,50 m/sec. garanderen. Richtwaarden vanwege de helling: circa 0,5 cm/m voor regenwater, 3 cm/m vanwege vuil drinkwater en 2 cm/m wegens fecaal drinkwater. BEDDING - AANVULLINGEN Een buizen worden aan hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse betreffende de verbindingen betreffende de buizen worden in het funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk vervaardigen de verbindingen af te werken over een volledige omtrek over een buizen, de waterdichtheid ervan te controleren en de kragen ofwel verbindingsstukken met te leveren. Ofwel is ons voorgevormde fundering aangewend, ofwel geraken de buizen aan een zijkanten onder ons hoek betreffende 45 tot halve hoogte aangevuld. Een uitbreiding aangaande de ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door dit bestuur en na dit doen betreffende de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring). Portiersgebouw containerpark Boom 81

73 Een aardingslus moet zoveel mogelijk uit één stuk worden opgebouwd. Daar mogen nauwelijks verbindingen tussen een funderingen geraken aangebracht. Zo het ook niet te vermijden kan zijn, dienen te die verbindingen voelbaar geraken uitgevoerd, d.w.z. met een buitenzijde met een buitenomtrek, in een zichtput, of tegen de muur, op een plaats door te nemen betreffende dit bestuur. Een zichtbare verbindingen geraken geschroefd en bestaan voorzien aangaande de nodige meetklemmen voor controle. De twee uiteinden van een lus geraken doorheen soepele PVC-buizen tot boven een vloerpas gebracht, opdat nergens direct contact ontstaat met het beton.

Een warmtepomp zit bij buitentemperaturen tussen -15 C en +35 C. Het gebruikte koelmiddel kan zijn R410A en voldoet met de huidige wetgeving. Een installatie dien de huidige wetgeving inzake koelvloeistofsystemen naleven. Een buitenunit die op dit dak gemonteerd is kan zijn uitgerust met ons warmtewisselaar bestaand uit koper betreffende opgeperste aluminiumlamellen. De buitenunit dien ons nominaal warmtevermogen hebben aangaande ten minste 4,86 kw voor -7 C. Verder is een buitenunit voorzien van een hermetische rotatieve compressor met inverter-technologieen met een lage opstartstroom, ons vermogensregelaar over het type inverter met frequentievariatie in stappen met 6
7
8
9 Hz/sec, een totaal over temperatuur- en drukbeveiligingen voor de interne temperatuur en druk, axiale hoog rendementsventilatoren met inverter-technologieen, ons geoptimaliseerd ontdooiingsysteem, een geheel betreffende elektronische printplaten welke wensen voor de visualisering met een werkingsparameters. COMPRESSOR Een compressor is aangaande dit type hermetische twin rotary inverter. Een smering gebeurt via ons (interne) oliepomp waarbij de temperatuurregeling en het temperatuurbehoud worden dagelijks via ons systeem het is geïntegreerd in de compressorbehuizing.de motorfiets koelt af via een aangezogen gassen en wordt beschermd door temperatuursensoren en een overspanningsbeveiligingsrelais. Portiersgebouw containerpark Boom 214

Bij tegenstrijdigheden met de uitstippelen en/ofwel een uitvoeringsvoorschriften brengt deze een architect meteen op een hoogte. Toepassing In overeenstemming met organiseren en meetstaat speciale toebehoren - algemeen Het betreft een aanvullende uitrustingen wegens een sanitaire apparaten, dewelke niet standaard begrepen zijn in een eenheidsprijs betreffende de toestellen zelf. De eenheidsprijs ieder bijkomend uitrustingsattribuut omvat alsmaar de levering en plaatsing tot een volledig afgewerkt volkomen bijzondere toebehoren rail en douchegordijn FH st Een rail vanwege het douchegordijn bestaat uit een separatierail handbediend - universeel systeem. De rail is geschapen uit geanodiseerd aluminium en wit gelakt. De standaardlengte van dit profiel kan zijn 6 m. Profiel mag probleemloos gebogen worden betreffende een straal aangaande 20 cm. Bovenaan dit profiel is een afdekband geplaatst zodat een bovenzijde afgewerkt kan zijn. Een rail is voorzien met ons minimum met 20 grodijnrailogen waarin een standaard gordijnhaak aangebracht mag geraken. Dit gordijn kan zijn betreffende middelzware anti bacteriële polyamide en kan zijn uitvoert in een kleur WIT. Dit douchegordijn is courant in de vakhandel verkrijgbaar ter vervanging op latere termijn. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: Portiersgebouw containerpark Boom 186

Deze zone moet in samenspraak met de ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald worden, overeenstemmend betreffende een opdeling over dit gebouw in een EPB-aangifte. In de meeste gevallen valt de te meten zone samen met het beschermd volume. De testoppervlakte betreffende een gebouwschil A test en dit interne volume V geraken via een ontwerper ofwel EPB-verslaggever meegedeeld aan de uitvoerder, die de waardes mee opneemt in het proefverslag. Alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken worden stilgezet. Bewuste openingen in een gebouwschil betreffende sluitingsinrichting geraken gesloten, doch ook niet afgedicht. Hieronder blijven o.a. regelbare ventiltieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (volle sifon). In enkele gevallen behoren te bewuste openingen dichtgehouden geraken via bijkomende voorzieningen bijvoorbeeld een stuk kleefband (bijv. bus, ). De gebruikte voorziening mag in geen geval aangewend geraken teneinde een dichtheid met een openingen in gesloten situatie te verhogen. Openingen met mechanische ventilatiesystemen geraken afgedicht via ofwel al die individuele ventielen af te dichten, ofwel een hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel een buitenopeningen af te dichten. Afdichten betekent op deze plaats dit hermetisch afsluiten betreffende al die mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent het gebruik aangaande de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting zonder de luchtdichtheid van de opening in gesloten toestand te verhogen. Alle openingen binnen de te meten zone moeten geopend worden betreffende uitzondering van de deuren van ingemaakte kasten en toiletten. Portiersgebouw containerpark Boom 62

165 De tegellijm draagt ons technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig. Een tegels worden aangebracht in een dunbed in overeenstemming met TV via geneesmiddel over een enige verlijming op de voorziene ondergrond(-en) betreffende pleisterwerk overeenkomstig hoofdstuk 50 De lijmkamvertanding dien dusdanig gekozen worden het dit contactoppervlak minimum 65% bedraagt aangaande dit tegeloppervlak. Stelpatroon: symmetrisch (waarbij dit behandeling met smalle repen aangaande niet zo vervolgens een halve tegel wordt vermeden) aangebracht met doorlopende voegen Voegbreedte: gelijkmatige effen voegen betreffende twee mm breed, waarbij de voegbreedte nooit minder is dan dit dubbel over de toleranties op een tegelafmetingen. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper ingeval ook niet met toepassing) Wegens het betegelen wordt een drager over de volledige oppervlakte uitbekleed betreffende een barstoverbruggende afdichtingsmat bestaande uit zacht PE en met allebei de zijden voorzien van een vliesweefsel wegens een goede verankering in een tegellijm en waarna de tegelbekleding direct mag aangebracht geraken.

Draai- en klapdeuren geraken opgehangen betreffende afdoend scharnieren (minimum om een 80 cm). Deuren met onderkasten en hangkasten krijgen twee scharnieren ieder deur; deuren betreffende halfhoge kasten drie scharnieren, deuren van goede kolomkasten oplopen vier scharnieren. Scharniertype: drie-dimensionaal regelbare klipscharnieren van het zelfsluitend inpot-type (diameter 35 mm) vervaardigd uit vernikkeld staal of hard metaal. Openingshoek: minimum 90 Pottenwagens en voorraadladen: voorzien betreffende telescopische geleiders type onder- ofwel zijbouwgeleider met viervoudige nylon rol ofwel kogellagers. Dit geheel is volkomen uitschuifbaar, geruisloos werkend en voorzien van een veiligheidspal anti uitvallen. De sterkte met een looprails is aangepast met een afmetingen betreffende de laden en bestand tegen ons hinder betreffende 5N per dm3 nuttig volume. : gegalvaniseerd en gelakt staal of vernikkeld staal. Al die kastdeuren en schuiven geraken voorzien met ons greepsysteem aangaande het type: buiten zichtbare handgrepen Aanvullende specificaties De telescopische schuifgeleiders bestaan over dit type softclose. Toepassing Alle keukentypes keukenmeubelen onderdelen/toebehoren PM Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een keukenmeubelen. Aanvullende specificaties Geïntegreerd plintrooster kunststof Kleur: wit Plafondaansluiting en muuraansluiting Portiersgebouw containerpark Boom 161

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *